+420 777 077 930

Jazykové okénko: jekl či jäkl?

Jekl / jäkl vyjadřuje profesní název pro železo ve tvaru obdélníkového nebo čtvercového profilu a pro uzavřené i otevřené profily. Jak je to ale z pohledu českého jazyka? Uděláme si tedy výlet do historie...

Přestože jekl / jäkl je výraz spojený s úzkou oblastí technického vyjadřování – s hutnictvím železa, výkladové slovníky ho neuvádějí. Jak tedy slovo jekl / jäkl psát a kde se vlastně vzalo? Nabízí se domněnka, že jde o slovo německého původu.

První cesta přes - úhelník?

První cesta může vést k německému slovu das Eck – úhelník, roh, kout nebo die Ecke – roh, kout, hrana, úhel. Jelikož v českém jazyce není obvyklé, aby slovo začínalo samohláskou e-, lze se domnívat, že došlo k přizpůsobení německé podoby předsunutím souhlásky j-. Pravopisná podoba jekl by tomu odpovídala, ale přítomnost koncové souhlásky -l není vyjasněna, proto je tato hypotéza velmi málo pravděpodobná.

Otevřené jekly ve tvaru C

Image 2

Eckel jako ocel?

Druhá hypotéza se týká podobnosti mezi starým německým slovem Eckel. V současné němčině sice slovo Eckel nefiguruje, ale je doloženo ve starších německých slovnících ze 70. let 19. století, kde je slovo Eckel uvedeno ve významu "ocel". Pro potvrzení i významové souvislosti obou slov, a nikoli jen podobnosti, bychom museli připustit, že slovo Eckel se z německého nářečí dochovalo v české podobě jekl dalších více než 100 let. Přestože profesních výrazů přejatých z němčiny je mnoho, v tomto případě je časový skok mezi doloženým užitím německého a českého slova tak obrovský, že i tato hypotéza je nepravděpodobná.

Čtvercové jekly

Image 9

Kovář Jäkl je správně

Až třetí hypotéza se ukazuje jako pravdivá. Jekly / jäkly totiž patří mezi ta slova, která jsou pojmenována po nějaké osobě – výrobci či vynálezci. Jde o stejný případ podobnosti jako u bezešvých trubek – manesmanek po vynálezci tzv. poutnického válcování Reinharda Mannesmanna. Jekly neboli jäkly jsou pojmenované po rýmařovském kováři Jäklovi, jehož patent byl využit při výrobě podkov. Tzv. Jäklovy profily se vyráběly od 30. let 20. století pod značkou Jäkl.

Z počáteční hypotézy, že jekl je slovo německého původu, nakonec zbylo, že je odvozeno od německého příjmení, které však se železem nebo ocelí nemá nic společného.

Praporkový jekl ve tvaru T

Image 5

Pravopis profesních výrazů kopíruje výslovnost – jekly i jäkly

Z naší cesty po jazykovém původu slova jekl / jäkl tedy vyplývá, že historicky odůvodněná pravopisná podoba názvu výrobku je jäkl. Souvislost názvu výrobku s původní firemní značkou si již mnozí neuvědomují. Pravopisnou podobu slova jekl lze považovat za přijatelnou, neboť je obvyklé, že pravopis profesních výrazů kopíruje jejich výslovnost. Svědčí o tom i zkušenost s podobnými dvojicemi jednoslovných profesních (nespisovných či slangových) a dvojslovných nebo víceslovných výrazů, kterých má čeština celou řadu – např. letlampa pájecí lampa, imbusinbus a další.

text a foto: redakce idama.cz, zdroje: nase-rec.ujc.cas.cz, Wikipedia.org, www.ujc.cas.cz

Jekl / jäkl ...

... je profesní název pro tvarované železo obdélníkového nebo čtvercového profilu a pro další uzavřené i otevřené profily. Běžně tohoto výrazu užívají ti, kdo pracují s železnými profily.

Obdelníkové jekly

Image 1

Otevřené jekly ve tvaru U

Image 3

Praporkové jekly ve tvaru L

Image 4

Praporkové jekly ve tvaru Z

Image 6

Čtvercové jekly

Image 7 Image 8
  • Související články
  • Související produkty
Ochrana osobních údajů